☰ Menu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obowiązki informacyjne

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 78-449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Pianowski, tel. 94 37 335 89, email: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl.

3.  Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia ZOZ w Bornem Sulinowie (art. 6 ust. 1 lit. h RODO).

4. Monitoring obejmuje tylko i wyłącznie hol budynku. Wszystkie strefy monitorowane posiadają oznaczenia zawierające znak graficzny kamery. Rejestracji i zapisowi podlega obraz (wizja), nie prowadzona jest rejestracja dźwięku.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (w zakresie prowadzonych przez nie czynności), a także podmiot przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu).

6.  Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej wymienione terminy ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Klauzula informacyjna –Składowanie Akt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 78-449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Pianowski, tel. 94 37 335 89, email: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl.

3. Państwa dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do przechowywania, zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji, prowadzenia jej ewidencji oraz udostępniania dokumentacji.

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1 lit. c RODO).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz inne akty prawne dotyczące realizacji celów wymienionych w  pkt. 3.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz usunięcia.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Klauzula informacyjna – Rejestr korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 78-449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Pianowski, tel. 94 37 335 89, email: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl.

3. Państwa dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do prowadzenia rejestru wpływającej i wychodzącej korespondencji.

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6  ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi pocztowe i  kurierskie.

6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu rejestracji korespondencji, udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy.

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 78-449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 5.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Pianowski, tel. 94 37 335 89, email: zozborne@bornesulinowo.gawex.pl.

3. Państwa dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do realizowania procesu rekrutacyjnego

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. W przypadku wyrażenia zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 12 miesięcy. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5. Państwa dane osobowe nie są ujawnianie innym odbiorcom

6. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo również do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi uwzględnienie Państwa w procesie rekrutacyjnym.

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Balcerzak Aneta
(2021-02-24 10:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Balcerzak Aneta
(2021-02-24 10:59:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 124478